Beleidsplan

BELEIDSPLAN VERENIGING ORANJE NATIONAAL ALDEBOARN

Hooddstuk 1: Inleiding.

Vereniging Oranje Nationaal
Vereniging Oranje Nationaal is opgericht in 1946. Dorpsfeesten werden, in die tijd, vaak gehouden rondom de verjaardag van de Koningin (toen Wilhelmina op 31 augustus). Hiermee is ook de naam van de vereniging verklaard.

Vereniging Oranje Nationaal richt zich nu voornamelijk op de organisatie van de Gondelvaart, die jaarlijks wordt gehouden op de laatste vrijdag van augustus. 

Het huidige bestuur bestaat uit 12 vrijwilligers, die allen hun eigen taak binnen het bestuur hebben. Elke functie heeft zijn eigen taken en piekmomenten, met als doel het mooiste evenement van Friesland te organiseren!

Gondelvaart
Met meer dan 8.000 bezoekers is de Gondelvaart Aldeboarn één van de grootste culturele evenementen te water in de provincie Friesland. Dit jaarlijkse evenement bestaat sinds 1945, en in 2022 kon de 75e editie georganiseerd worden. In al deze jaren ontwikkelde de Gondelvaart zich van een optocht op het water tot een spektakel met circa 15 drijvende objecten, die bijna volledige theaterproducties zijn.

Elke voorstelling drijft aan het publiek voorbij en kan daarom slechts drie minuten bedragen. Er moet continu iets te zien zijn. De stoet vaart door de rivier de Boarn, over een lengte van ongeveer 2 kilometer. De gondels komen twee keer voorbij. Dat er in het donker gevaren wordt, maakt het geheel bijzonder.

Aldeboarn is een dorp met meer dan 1500 inwoners. Het dorp is verdeeld over 25 buurtverenigingen. Meestal doen er 13 tot 15 buurten mee aan de Gondelvaart mee. Daarnaast zijn er ook altijd twee jongerengroepen van de partij.

Gemiddeld besteedt elke buurt, en de meesten ook elk jaar weer, meer dan 600 uren aan het bouwen van hun gondels. Het is dan ook niet voor niets dat de sterke dorpscultuur en saamhorigheid in het dorp gunstig afsteken bij het algemene afnemen van leefbaarheid op het platteland.

De Gondelvaart wordt, met name, gemaakt door inwoners van het dorp, allen vrijwillig; gondelbouwers, bemensing posten en parkeren. Vereniging Oranje Nationaal coördineert en faciliteert. 

Dorpsfeest
De Gondelvaart is het absolute hoogtepunt van het jaarlijkse, vier dagen durende dorpsfeest. Dit dorpsfeest begint op de donderdagmiddag met activiteiten voor de kinderen. De donderdagavond wordt ook wel de dorpsavond genoemd en staat in het teken van gezelligheid, spel en muziek. De uit te voeren activiteit op deze avond levert punten op voor de totaalprijs van de dorpsfeesten, het zogenaamde Schild. 

Op de vrijdag staat de Gondelvaart centraal. De deelnemende buurten en groepen leggen de laatste hand aan hun gondel. ‘s Middags vanaf ongeveer drie uur gaat de jaarmarkt, ook wel gondelmarkt genoemd, van start. Marktkramen met een diversiteit aan koopwaar, straatartiesten en muzikanten en vertier op het water zorgen voor een gezellige sfeer in het dorp. En dan om negen uur ‘s avonds, het startschot voor de Gondelvaart. Vanaf circa half elf in de feesttent een band, die de 800 bezoekers vermaakt met hun muziek.

Zaterdag de buurtkamp, ook weer een onderdeel voor de totaalprijs. En dan ‘s avonds de prijsuitreiking in de feesttent. Welke Gondel was dit jaar in de ogen van de jury de beste? En welke volgens het publiek (publieksprijs)? Welke buurt gaat er met de originaliteitsprijs vandoor? Ook de winnaars van buurtavond, buurtkamp en buurtversiering worden bekend gemaakt en uiteindelijk de winnaar van het Schild, de totaalprijs. Daarna blijft het nog lang gezellig in de feesttent, met een leuke band en gelegenheid om samen na te praten.

Op zondagavond vindt dan nog de Gondeldienst plaats, georganiseerd door de plaatselijke Evangelisatiecommissie. Op een gondel, aan het water,met een aansprekend thema, dat aansluit op de afgelopen feestelijkheden. Een mooie afsluiting van de dorpsfeesten.

 

Hoofdstuk 2: Organisatie

Bestuur
Het bestuur van Vereniging Oranje Nationaal bestaat uit 10 functies. Elke functie heeft zijn eigen taken en daarmee ook piekmomenten. Elk bestuurslid heeft een zittingstermijn van 5 jaar, in het laatste jaar loopt de opvolger mee voor een warme overdracht.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Halbe van der Wal voorzitter

Baukje Brouwer secretaris

Broer Voolstra penningmeester/ vice-voorzitter

Amarins Goerres logistiek (coördinatie politie en vrijwilligers)

Petra Janssen jaarmarkt (coördinatie jaarmarkt en voorprogramma)

Pieter van der Bij / Anne Piet Postmus entertainment (coördinatie muziek feesttent, kermis en beveiliging)

Jan Peter van Steinvoorn vloot (coördinatie pramen en afvaart Gondelvaart)

Wilco van der Harst

Thomas Jelsma

Rinze de Boer materiaal (coördinatie huur materiaal, op- en afbouw)

Bernice Bouma catering (coördinatie catering bestuur, vrijwilligers en bands)

Suzanne de Vries PR & communicatie, buurtcontacten, sponsoring

Tijdens de ledenvergadering worden de (eventuele) nieuwe bestuursleden gekozen. Met de intrede in het bestuur wordt er een privacyverklaring ondertekend en wordt het bestuurslid ingeschreven bij het KvK, nummer 40002768

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

Hoofdstuk 3: Huidige situatie 

Het feit dat Aldeboarn in 2022 de 75e editie van de Gondelvaart mocht vieren geeft al aan dat Aldeboarn niet zonder Gondelvaart kan, en de Gondelvaart niet zonder Aldeboarn. Deze verbondenheid vinden we terug in de kernwaarden van de Gondelvaart Aldeboarn, zoals die enkele jaren zijn vastgesteld.

Kernwaarden Gondelvaart Aldeboarn
De Gondelvaart kent 5 kernwaarden die gebruikt worden in het beleid en in de keuzes die de organisatie moet maken. Het bestuur van Vereniging Oranje Nationaal draagt deze kernwaarden uit en zorgt dat deze de basis vormen voor het evenement. Deze kernwaarden worden ook doorgevoerd in de communicatie richting de doelgroep van de Gondelvaart. 

Verbondenheid: Dit is de belangrijkste kernwaarde. Het gaat om de samenwerking in het dorp tussen buurten en binnen buurten. Daarnaast zorgt de inzet van vrijwilligers voor verbondenheid en is het een prachtige traditie die Aldeboarn verbindt.

Plezier: Zonder plezier is er geen Gondelvaart.

Verrassend: We willen onze bezoekers blijven verrassen. Het zit met name in de kleine dingen, in de kwaliteit van het evenement.

Creativiteit: Van het idee voor een gondel, tot het programma van de Gondelvaart en al 75 jaar unieke bouwwerken.

Laagdrempelig: Voor elk wat wils, we willen de entree zo laag mogelijk houden, en voor kinderen gratis toegang houden. We willen dit zodat ook mensen met een beperkt budget het evenement kunnen bezoeken.

 

Hoofdstuk 4: Doelen

  • Contacten met nieuwe sponsoren leggen en intensiveren van de contacten met bestaande sponsoren.
  • Zoeken naar andere financieringsbronnen om de financiële draagkracht te versterken.
  • Borgen van het evenement, zowel financieel als organisatorisch.
  • Onderzoeken of de kaartverkoop digitaal gemaakt kan worden om dit laagdrempeliger te maken.
  • Inventariseren en opzetten van jeugdbestuur, om de Gondelvaart ook voor volgende generaties te behouden.
  • Contact met de buurtverenigingen en dorpsgenoten blijven houden, via sociale media en dorpskrant. Zo de verbindingen houden om de inspiratie en het enthousiasme te handhaven dan wel te vergroten.
  • Vrijwilligers blijven werven. Kijken of er samenwerkingen mogelijk zijn met andere groepen of dorpen.
  • Voor de toekomstige generaties:meer samenwerken met de basisscholen, de Gondelvaart meer aandacht geven onder jeugd.

 

Hoofdstuk 5: Maatregelen en projecten.

Het bestuur heeft zich de laatste jaren intensief beziggehouden met fondsenwerving en subsidies. Met het 75-jarig jubileum als aansprekende subsidietitel is dat goed gelukt. Het blijft evenwel voor de toekomst noodzakelijk om hier mee door te gaan. Zo heeft het bestuur zich aangemeld als goed doel bij de Vriendenloterij. Hiermee is een welkome aanvulling op de financiële middelen gerealiseerd.

Het is gebleken dat mensen bereid zijn de Gondelvaart te steunen zonder dat daar direct een tegenprestatie voor gevraagd wordt. Het geven van giften wordt aantrekkelijker als dit een gift aan een (culturele) ANBI betreft. Het bestuur zal de ANBI-status in het eerste halfjaar van 2023 aanvragen.

De vereniging telt momenteel 450 leden, die  € 12,50 contributie per jaar betalen. Het bestuur zet zich in om nieuwe leden te werven en het lidmaatschap voor de huidige leden aantrekkelijk te houden.

Het bestuur wil meer contactmomenten met de groep sponsoren organiseren. Doel is om de onderlinge band te versterken en om te kijken wat de sponsoren voor de Gondelvaart kunnen betekenen, maar ook en vooral andersom: wat kan de Gondelvaart voor haar sponsoren betekenen.

Het organiseren van een evenement als de Gondelvaart brengt risico’s met zich mee. Het grootste risico is het moeten afgelasten van het evenement op het allerlaatste moment door bijvoorbeeld zeer slechte weersomstandigheden. Gelukkig is dit in de afgelopen 77 jaren niet voorgekomen. Wel heeft de Gondelvaart in 2020 en 2021 niet kunnen plaatsvinden door corona, maar dit heeft geen financiële gevolgen gehad, omdat afgelasting ruim op tijd bekend werd. Het bestuur heeft overigens een buffer van € 50.000 om de financiële gevolgen van een last minute afgelasting op te vangen.

In het volgende hoofdstuk is de begroting voor 2023 opgenomen.

 

Hoofdstuk 6: Begroting.

BEGROTING GONDELVAART 2023
%
INKOMSTEN
Entree Gondelvaart 4000 * € 6,88 27,520 30.51%
Entree Tent (vrijdag) 230 * €13,76 en 520 * 17,89 12,468 13.82%
Adverteerders 27,000 29.94%
Subsidies 10,000 11.09%
Contributies 450 * € 12,50 5,500 6.10%
Pachtgeld Jaarmarkt 600 0.67%
Pachtgeld Kermis en Tent 7,100 7.87%
Totaal inkomsten 90,188 100.00%
KOSTEN EVENEMENT
Startgeld 12 * € 1250,- 15,000 16.63%
Sleepkosten 12 * € 50,- 600 0.67%
Voorprogramma Zie uitsplitsing 6,000 6.65%
Kosten Jaarmarkt 700 0.78%
Inhuur materiaal Zie uitsplitsing 13,128 14.56%
Overige kosten Zie uitsplitsing 4,000 4.44%
Kosten grote tent Zie uitsplitsing 19,205 21.29%
Kindervoorstelling (donderdag) Zie uitsplitsing 1,550 1.72%
Buurtkamp (zaterdag) Zie uitsplitsing 810 0.90%
Totaal kosten evenement 60,993 67.63%
ALGEMENE KOSTEN
Vergunningen Legeskosten 185 0.21%
Attenties Vrijwilligers e.d. 730 0.81%
Porto / administratie kosten 140 0.16%
Vergaderkosten Centerrr e.d. 1,500 1.66%
Contributies en abonnementen Boekhoudprogramma Exact 1,250 1.39%
Kosten de Wiksel Stroom e.d. 1,200 1.33%
Algemene kosten Bankkosten / verzekeringen/huur aanleg en gebruik ijsbaanterrein/exact online 1,300 1.44%
Totaal algemene kosten 6,305 6.99%
COMMERCIËLE KOSTEN
Reclame kosten (advertenties en reclame) Zie uitsplitsing 10,135 11.24%
Drukwerk 6,955 7.71%
Totaal commerciële kosten 17,090 18.95%
MATERIAAL KOSTEN
Materialen 4,000 4.44%
Onderhoud Gondels 1,800
Totaal materiaal kosten 5,800 6.43%
Totale kosten 90,188 100.00%
Resultaat 0 0.00%

BEGROTING GONDELVAART 2023

INKOMSTEN

Entree Gondelvaart
4000 * € 6,88
€27,520
30.51%

Entree Tent (vrijdag)
230 * €13,76 en 520 * 17,89
€12,468
13.82%

Adverteerders
€27,000
29.94%

Subsidies
€10,000
11.09%

Contributies
450 * € 12,50
€5,500
6.10%

Pachtgeld Jaarmarkt
€600
0.67%

Pachtgeld Kermis en Tent
€7,100
7.87%

Totaal inkomsten
€90,188
100.00%

——

KOSTEN EVENEMENT

Startgeld
12 * € 1250,-
€15,000
16.63%

Sleepkosten
12 * € 50,-
€600
0.67%

Voorprogramma
Zie uitsplitsing
€6,000
6.65%

Kosten Jaarmarkt
€700
0.78%

Inhuur materiaal (Zie uitsplitsing)
€13,128
14.56%

Overige kosten (Zie uitsplitsing)
€4,000
4.44%

Kosten grote tent (Zie uitsplitsing)
€19,205
21.29%

Kindervoorstelling (donderdag) (Zie uitsplitsing)
€1,550
1.72%

Buurtkamp (zaterdag) (Zie uitsplitsing)
€810
0.90%

Totaal kosten evenement
€60,993
67.63%

——

ALGEMENE KOSTEN

Vergunningen
Legeskosten
€185
0.21%

Attenties
Vrijwilligers e.d.
€730
0.81%

Porto / administratie kosten
€140
0.16%

Vergaderkosten
Centerrr e.d.
€1,500
1.66%

Contributies en abonnementen
Boekhoudprogramma Exact
€1,250
1.39%

Kosten de Wiksel
Stroom e.d.
€1,200
1.33%

Algemene kosten
Bankkosten / verzekeringen/huur aanleg en gebruik ijsbaanterrein/exact online
€1,300
1.44%

Totaal algemene kosten
€6,305
6.99%

——

COMMERCIËLE KOSTEN

Reclame kosten (advertenties en reclame)
Zie uitsplitsing
€10,135
11.24%

Drukwerk
€6,955
7.71%

Totaal commerciële kosten
€17,090
18.95%

——

MATERIAAL KOSTEN

Materialen
€4,000
4.44%

Onderhoud Gondels
€1,800

Totaal materiaal kosten
€5,800
6.43%

——

Totale kosten
€90,188
100.00%

Resultaat
€0
0.00%