Notulen ledenvergadering Oranje Nationaal 13 maart 2015

Opening

Afwezig m.k.: Marjanke Wierda en Sandra de Haan (kascommissie).
Voorzitter August de Jong heet alle aanwezigen van harte welkom.

Ingekomen stukken en mededelingen

August heeft een aantal mededelingen:

  • We hebben de zilveren duim gewonnen! Alle stemmers bedankt!
  • Voor Jitske is haar laatste jaar in het bestuur aangebroken. Allijan de Kam zal het secretariaat overnemen.

Notulen ledenvergadering

De notulen van de vergadering van 2014 worden door Léontine voorgelezen en goedgekeurd door de aanwezigen.

Jaarverslag Oranje Nationaal 2014

Er wordt door Alien een samenvatting van het jaarverslag over 2014 voorgelezen, het gehele verslag is te lezen op de site. Er zijn geen vragen.

Financieel verslag penningmeester.

Jan deelt het financieel overzicht uit en licht deze toe.

Aan het jaarverslag is een artikel uit de LC van afgelopen jaar toegevoegd. Dit artikel gaat over de gondelvaart van 1964. Hoe staan we er nu, 50 jaar later, voor? Laten we een vergelijking maken. De kosten bedragen nu ongeveer €65.000,- tegenover 9000 gulden 50 jaar geleden.

Nu hopen we op 3500 betalende bezoekers, die elk €7,00 betalen, 50 jaar geleden verwachtte men 2500 betalende bezoekers, die elk 1 gulden betaalden.

Nu krijgen we een bedrage van de gemeente Heerenveen, 50 jaar geleden droeg de gemeente Utingeradeel 100 gulden bij, circa 10% van de totale kosten. De bijdrage van de gemeente bedraagt nu geen 10% van de begroting, maar we zijn er natuurlijk wel blij mee. Net als met al die andere sponsoren die de gondelvaart ondersteunen!

Voor dit jaar zien we dat aan de opbrengstenkant het aantal betalende bezoekers en de sponsorinkomsten goed aan het positieve resultaat bijdragen. Materialen en afschrijvingen geeft een overschrijding door de aankoop van twee dekschuiten. Het boekjaar eindigt met een winst van €8076,-

Een paar goede jaren hebben ons een aardig reserve kapitaal opgeleverd, waardoor de financiële continuïteit voor de komende jaren is gewaarborgd.

Er wordt een keuze gemaakt om de gondelvaart de komende jaren in kwaliteit te versterken, in plaats van maar steeds groter te groeien. Het startgeld voor komende gondelvaart kunnen we weer op €800,- voor een gondel stellen. Er van uitgaand dat dit de kwaliteit van de gondels ten goede komt.

Verslag kascommissie

De kascommissie is onder de indruk van de orde en netheid. Fijn om te zien dat Oranje Nationaal er financieel gezond voor staat.

Benoeming nieuw lid kascommissie.

Marjanke Wierda is aftredend. Jan Talma zal volgend jaar met Sandra de Haan de controle uitvoeren.

Bestuursverkiezing

Dit jaar nemen we afscheid van ons bestuurslid PR en reclame, Gea.

August heeft een woord van afscheid.

Gea, een vrouw een vrouw, een woord een woord. En dat is plezierig samenwerken! Jij bent stipt, hebt je zaken op orde. Jij hebt je altijd voor de volle 100% ingezet. Ook als 80% al een mooi resultaat had opgeleverd, ging jij door om ook die laatste 20% binnen te slepen.

Hartelijk dank voor je inzet en uiteraard ben je altijd welkom in de Wiksel!

Gea heeft geen moment spijt gehad van haar keuze om in ON te stappen. Ze wenst Rona dan ook veel plezier!

Hierna worden bloemen en een cadeau overhandigd, gevolgd door het afscheidslied.

Bespreking feesten 2015

Dit jaar de 70e Gondelvaart. Op donderdag openen we de feesten met een circus voor de kinderen. Het “circus” is tevens het thema voor de donderdagavond. Na afloop een optreden van “KEK”.

Vrijdag de gondelmarkt en de gondelvaart. We hopen op veel gondels!

Na de Gondelvaart in de tent, “Boys named Sue”, “Drukwerk” en “Rock Addiction.” Zaterdagmorgen kleintje matinee en ’s middags buurtkamp. ’s Avonds de prijsuitreiking en na afloop dansen op de muziek van “Exposure”. Zondags is er ’s avonds een dienst in de grote tent.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.

Uitstraling Gondelvaart: een nieuw jasje

Hoe zouden we de Gondelvaart omschrijven in een aantal woorden, wat willen we bereiken in de toekomst en hoe stralen we dat uit?

In het kader van ons 70-jarige jubileum hebben we samen met Buro Andringa om de tafel gezeten om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen. Op basis daarvan is een nieuw ‘jasje’ ontwikkeld voor de uitstraling van de Gondelvaart. Ook Opmerklik levert hierin een belangrijke bijdrage met het opzetten van de nieuwe website.

Gea en Rona vertellen over dit traject met Buro Andringa. Allereerst zijn de kernwaarden benoemd. Dit zijn vijf begrippen die eigenlijk de basis van de Gondelvaart omvatten.

De kernwaarden zijn: verbondenheid, plezier, verrassend, creativiteit en laagdrempelig.

Met deze kernwaarden als uitgangspunt is een logo ontworpen, exclusief voor de Gondelvaart Aldeboarn. Ter ondersteuning van het logo zijn patronen (beeldtaal) samengesteld uit elementen van het logo. De kleuren van de patronen worden afgestemd op kleuren die in afbeeldingen voorkomen. Iris de Haan van Buro Andringa neemt ons stap voor stap mee in het ontstaan van dit logo en de patronen, en laat zien hoe dit er op bijvoorbeeld een poster uit komt te zien.

Tot slot wordt iedereen hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en een speciaal woord van dank aan Iris voor haar bijdrage aan deze avond!

Anderen bekeken ook

Menu